Regulamin

Regulamin serwisu internetowego JakiPrezent.pl

§1 Definicje

 1. Usługodawca – firma JakiPrezent.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Heroldów 10B/157, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawa Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000353947, prowadząca Serwis internetowy JakiPrezent.pl pod adresem http://www.JakiPrezent.pl służący do prezentacji, promocji i reklamy produktów i usług oferowanych przez sklepy i serwisy internetowe oraz usługodawców.
 2. Serwis internetowy ? serwis JakiPrezent.pl, przez który Usługodawca świadczy Usługę, umożliwiający Klientowi prezentację Oferty produktowej, a Użytkownikowi przeglądanie produktów lub usług.
 3. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta, która polega na odpłatnym udostępnianiu i prezentacji Oferty produktowej Klienta, promocji i reklamy produktów oferowanych przez Klienta w Serwisie internetowym na warunkach niniejszego Regulaminu.
 4. Klient – przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej;
 5. Oferta produktowa ? towar lub usługa prezentowana w Serwisie internetowym za pomocą Panelu administracyjnego przez Klienta.
 6. Witryna – strony internetowe umieszczone pod wspólnym unikalnym w sieci Internet adresem domenowym należących do Klienta, prezentujące wybrany produkt lub usługę oferty Klienta.
 7. Plik danych – plik w formacie określonym w instrukcji integracji pozwalający pozyskać od Klienta Informacje handlowe i zaprezentować je na stronach Usługodawcy.
 8. Informacja handlowa – wszelkie informacje, dokumenty i dane wymienione między Serwisem internetowym Usługodawcy a Klientem w zakresie detalicznego handlu elektronicznego w formie Pliku danych. Nie uważa się za Dane handlowe takich danych, raportów i innych form, które ze względu na swój charakter są powszechnie znane lub do ich udostępnienia osobom trzecim strony upoważniły się ? utworzona przez Klienta za pomocą Panelu Administracyjnego lub w inny dopuszczalny przez Usługodawcę sposób, w szczególności oferta sprzedaży produktów lub warunków świadczonych usług, zawierająca nazwę, opis, określone właściwości, cenę.
 9. Panel administracyjny – aplikacja internetowa umożliwiająca administrowanie Informacjami handlowymi, dostępna dla Klienta w Serwisie internetowym Usługodawcy po zalogowaniu się przy użyciu indywidualnego loginu i hasła, umożliwiająca zarządzanie prezentowaną Informacją handlową.
 10. Użytkownik – Kupujący (klient końcowy) przekierowywany przez Serwis internetowy do Witryny Klienta
 11. Konto ? dostępny w ramach świadczonej Usługi moduł przedstawiający saldo rozliczeń płatności Klienta z tytułu świadczonej Usługi;
 12. Kategoryzacja ? przypisywanie produktów do określonych przez Usługodawcę w Serwisie internetowym kategorii;
 13. Opłata ? odpowiednia kwota pieniężna za prezentację w Serwisie internetowym Oferty Produktowej Klienta, ustalona w Cenniku zamieszczonym w Serwisie internetowym;
 14. Przekierowanie – jednorazowe kliknięcie na link przekierowujący i przejście Użytkownika ze stron prezentacyjnych Serwisu internetowego do Witryny Klienta. Oparta na zasadzie Cost Per Clik
 15. Cennik- Cennik Minimalnych Stawek za Przekierowanie indywidualnie przesyłany przez Usługodawcę do Klienta po zalogowaniu się w Serwisie internetowym.
 16. Umowa ? oznacza umowę zawartą pomiędzy Klientem a Usługodawcą na warunkach dostępnych w niniejszym Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie Usługi przez Usługodawcę na rzecz Klienta drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 17. Regulamin ? niniejszy Regulamin, określa warunki i zakres korzystania z Usługi przez Klienta, udostępniany w Serwisie internetowym w sposób umożliwiający jego przechowywanie i odtwarzanie zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem usługi jest prezentowanie Oferty produktowej Klienta w Serwisie internetowym przy pomocy mechanizmów udostępnianych Klientowi przez Usługodawcę.
 2. Przyjmując postanowienia niniejszego Regulaminu, Klient decyduje się przystąpić do współpracy z Serwisem internetowym Usługodawcy oraz oświadcza, że warunki Regulaminu akceptuje.
 3. Zapoznanie się z treścią Regulaminu jest integralną częścią Umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem, zawieranej z chwilą założenia Konta Klienta w Serwisie internetowym.
 4. Aktywacja Usługi przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Klient będzie powiadamiany poprzez wysłanie informacji o zmianach na adres e-mail zdefiniowany przez Klienta w Panelu administracyjnym.

§3 Warunki świadczenia Usługi

 1. Aby przystąpić do współpracy z Serwisem internetowym, Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego w Serwisie internetowym Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Klientów przystępujących do współpracy.
 2. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.
 3. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego i zgłoszenie go w Serwisie internetowym skutkuje utworzeniem Konta, przypisanym do indywidualnego adresu e-mail Klienta oraz hasła podanego w formularzu rejestracyjnym.
 4. Po założeniu Konta, Klient otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie utworzenia Konta.
 5. Z chwilą zakończenia rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy.
 6. Od chwili utworzenia Konta, Klient otrzymuje dostęp do Panelu administracyjnego, gdzie w sekcji Rozliczenia zasila swoje Konto, dokonując Opłaty przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.
 7. Przy pomocy Panelu administracyjnego Klient kreuje, wprowadzając ją ręcznie lub za pomocą pliku xml.
 8. Aktywacja Usługi następuje z chwilą wpłynięcia Opłaty wniesionej przez Klienta na rachunek bankowy lub na konto Usługodawcy w systemie Przelewy24 pod warunkiem wcześniejszej lub równoczesnej integracji produktowej. Jeżeli w terminie 30 dni od rejestracji Klient nie dokona Opłaty, Usługodawca może przyjąć, że Klient odstąpił od Usługi i zablokować dostęp do Panelu administracyjnego.
 9. Usługodawca wystawia fakturę VAT ostatniego dnia miesiąca w którym Klient wniósł Opłatę. Faktura obejmuje wszystkie Opłaty dokonane przez Klienta w danym miesiącu. Po wystawianiu faktury Usługodawca niezwłocznie umożliwia pobranie faktury w Panelu Administracyjnym Klienta.
 10. W celu prezentacji Informacji handlowej, Klient wprowadza w Panelu administracyjnym Ofertę produktową ręcznie lub przygotowuje Plik danych w odpowiednim formacie zgodnie ze specyfikacją dostępną w Serwisie internetowym, a następnie wczytuje go do systemu. Klient dba o prawidłowy, pełny i zgodny z prawem oraz normami społecznymi opis Oferty produktowej.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby Ofert produktowych wprowadzanych przez Klienta do kategoryzacji w liczbie nie więcej niż 100 produktów, z czego jednorazowo maksymalnie 30.
 12. Po zintegrowaniu Oferty produktowej Klienta z bazą danych Serwisu internetowego, Usługodawca przystępuje do kategoryzowania Oferty produktowej. Kategoryzacja następuje najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od integracji. Prezentacja Oferty produktowej Klienta rozpoczyna się następnego dnia po przypisaniu kategorii do Oferty produktowej.
 13. Informacje handlowe Klienta będą prezentowane do czasu wykorzystania wszystkich środków, które znajdują się na Koncie Klienta. Po ich wykorzystaniu, wszelkie Informacje handlowe dotyczące oferty Klienta zostaną dezaktywowane w Serwisie internetowym, a do czasu kolejnej Opłaty.

§4 Sposób prezentacji Oferty produktowej Klienta

 1. Klient zarządza swoją Ofertą produktową we własnym zakresie poprzez udzielony mu dostęp do Panelu Administracyjnego, bądź też w inny dopuszczalny przez Usługodawcę sposób.
 2. Nie jest dozwolone prezentowanie, reklama Informacji handlowych dotyczących towarów i usług zabronionych przez prawo, bądź naruszających dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich. Treść Informacji handlowej prezentowanej przez Klienta w Serwisie internetowym nie może wprowadzać Użytkownika w błąd.

§5 Płatność za usługę

 1. Klient rozpoczynający współpracę (pierwsze doładowanie) zasila swoje Konto wybraną przez siebie Opłatą, jednakże nie mniejszą niż 500,00 zł netto. Klient kontynuujący współpracę (drugie i kolejne doładowania) zasila swoje konto wybraną Opłatą, nie mniejszą niż 1000 zł netto.
 2. Opłata oparta jest na zasadzie Cost Per Click (CPC). Minimalna stawka za Przekierowanie jest określana przez Usługodawcę w Cenniku. Minimalna stawka za przekierowanie wynosi 50 gr z kategorii produktowych i 70 gr z kategorii prezentowych oraz 1,50 zł przy przekierowaniach z opcji Prezentolog poleca.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ustanowienia odrębnej minimalnej stawki za Przekierowanie dla każdej kategorii i podkategorii produktów. Usługodawca zawiadamia Klienta o każdej zmianie w Cenniku przez przesłanie informacji na adres e-mail zdefiniowany przez Klienta w Panelu administracyjnym wraz z podaniem terminu wejścia w życie tych zmian. Zmiany w Cenniku nie stanowią zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Klient ma możliwość samodzielnego określenia wysokości stawki za Przekierowanie, nie niższej jednak niż określonej w Cenniku Usługodawcy minimalnej stawki za Przekierowanie.
 5. Klient ma możliwość samodzielnego określenia maksymalnej stawki za Przekierowanie, odmiennej dla każdej kategorii i podkategorii produktowej, a także dla konkretnych promowanych przez niego Ofert produktowych.
 6. Usługodawca pobiera Opłatę za 4 pierwsze Przekierowania z jednego adresu IP. Naliczanie odbywa się raz na 24 godziny.
 7. Im wyższą stawkę określi Klient za Przekierowanie, tym bardziej wyszczególniona będzie jego Oferta produktowa.
 8. Stawka za Przekierowanie określona jest w PLN i nie uwzględnia podatku VAT, który jest ujmowany w fakturach wystawianych przez Usługodawcę.
 9. Klient ma dostęp do informacji dotyczących Przekierowań, w tym wysokości Opłaty, kategorii z jakiej dokonano Przekierowania, które są widoczne w Panelu administracyjnym. Historia przekierowań aktualizowana jest raz na 24 godziny, w godzinach nocnych.
 10. Klient ma prawo zgłosić zastrzeżenia co do poprawności naliczenia Przekierowań w ciągu 14 dni od dnia udostępnienia rozliczenia na stronach Panelu administracyjnego. Jeśli Klient nie zgłosi zastrzeżeń, oznacza to akceptację udostępnionych rozliczeń.
 11. W przypadku wyczerpania stanu Konta Klienta, Usługodawca ma prawo do wstrzymania wyświetlania Oferty produktowej do czasu uzupełnienia Konta przez Klienta.
 12. Zablokowanie Konta Klienta nie zwalnia Klienta z obowiązku dokonania zaległych płatności.
 13. W szczególnych przypadkach Usługodawca może rozliczać się z Klientem na zasadach ustalanych indywidualnie, zaakceptowanych przez obie strony.

§6 Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. W ramach Umowy Usługodawca ma prawo i obowiązek prezentacji Informacji handlowych Klienta w Serwisie internetowym zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia Klientowi dokumentacji funkcjonalnej Usługi w postaci pomocy na stronach Serwisu internetowego.
 2. W ramach Umowy Usługodawca ma prawo do odmowy wykonania Usługi w przypadku, gdy co do jakichkolwiek treści lub materiałów graficznych prezentowanych przez Klienta zaistnieje podejrzenie, iż są to materiały o których mowa w §4 ust.2 powyżej. Jednocześnie Usługodawca zastrzega sobie prawo do podjęcia takiej decyzji bez podania przyczyny.
 3. Usługodawca ma prawo dokonywania w działaniu Serwisu internetowego przerw koniecznych do rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu lub oprogramowania lub w celu dokonania koniecznych prac konserwacyjnych.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do nie przekazywania treści dotyczących warunków współpracy stron osobom trzecim.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi do wysokości Opłaty wniesionej przez Klienta.
 6. Usługodawca oświadcza, że umożliwi prezentację Oferty produktowej lub usług Klienta w Serwisie internetowym zgodnie z Informacjami handlowymi dostarczonymi przez Klienta w poprawnym Pliku danych.
 7. Usługodawca nie odpowiada za skutki ujawnienia przez Klienta loginu i hasła dostępowego do Panelu administracyjnego osobom trzecim.
 8. Usługodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Usługi w razie generowania przez Klienta obciążeń, stanowiących zagrożenie dla stabilnego i bezpiecznego działania serwerów Usługodawcy. Takie zachowanie Klienta stanowić będzie naruszenie łączącej strony umowy.
 10. Usługodawca oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie Użytkowników składających zamówienia w Witrynie Klienta, zwłaszcza za ich wypłacalność.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość opisów towarów i usług zamieszczonych przez Klienta oraz ich jakość i legalność. Usługodawca ma prawo do weryfikacji towarów i usług zamieszczonych przez Klienta oraz podejmowania kroków mających na celu wyeliminowanie działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ani zgodność Informacji handlowych zawartych w Ofercie produktowej Klienta z umieszczoną w Witrynie Klienta oraz za jakość obsługi oferowanej przez Klienta.

§7 Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient ma prawo do korzystania z Usług Usługodawcy zgodnie z Regulaminem oraz warunkami opublikowanymi na stronach Serwisu internetowego.
 2. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych oraz aktualnych danych, takich jak: nazwy firmy, adresu pocztowego, adresu Witryny, adresu e-mail, numeru NIP, numeru REGON. Klient zobowiązuje się także do prezentowania na stronach Witryny aktualnych informacji takich jak: nazwa firmy, adres, telefon, adres e-mail.
 3. Klient ma obowiązek aktualizowania danych w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie danych.
 4. Klient oświadcza, że posiada prawo do użytkowania wszelkich materiałów, znaków towarowych, znaków firmowych, umieszczonych przez niego w Serwisie internetowym podczas prezentacji Oferty produktowej.
 5. Klient oświadcza, że zawartość Oferty produktowej prezentowanej w Serwisie internetowym nie narusza aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz praw osób trzecich.
 6. Klient zobowiązany jest do prezentowania aktualnej oraz zgodnej z prawem Oferty produktowej. Jednocześnie Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Informacji handlowych oraz za ich zgodność z ofertą umieszczoną w jego Witrynie.
 7. Klient zobowiązany jest do realizowania powstałych z Przekierowania z Serwisu internetowego zobowiązań wobec Użytkowników, zgodnie z ofertą przedstawioną w Witrynie. Klient ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji złożonego przez Użytkownika zamówienia.
 8. Klient obowiązany jest chronić otrzymane od Usługodawcy hasła, a także powiadomić Usługodawcę w przypadku, gdy hasło zostało udostępnione osobom trzecim.
 9. W przypadku braku technicznych możliwości skorzystania przez Klienta z Panelu Administracyjnego w celu zgłoszenia ewentualnych usterek, może dokonać ich zgłoszenia telefonicznie lub drogą mailową.

§8 Prawa autorskie

 1. Usługodawca, że jest jedynym i samodzielnym twórcą, właścicielem Serwisu internetowego i z tego tytułu przysługują mu wszelkie prawa, w tym prawa majątkowe i autorskie w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 roku, Nr 24, poz. 83 z późn.zm.) i tylko na podstawie pisemnej zgody Usługodawcy mogą być dystrybuowane.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu internetowego i jego zawartości, a także do materiałów i mechanizmów integrujących Ofertę produktową Klienta i Serwisu internetowego są zastrzeżone dla Usługodawcy.
 3. Usługodawca udziela Klientowi po zakończeniu rejestracji dostępu do korzystania z mechanizmów Serwisu internetowego, o których mowa w ust.1 powyżej.
 4. Przekazywanie lub kopiowanie treści dotyczących mechanizmów działania Serwisu internetowego lub podejmowanie prób do tego zmierzających jest zabronione.
 5. Klient przystępując do współpracy gwarantuje, że jego firma, świadczone przez niego usługi oraz oferowane produkty nie naruszają praw osób trzecich i są wolne od wad fizycznych. Powyższe, w zakresie niezbędnym do wykonania Usługi, dotyczy również Informacji handlowych dostarczonych przez Klienta Serwisowi internetowemu i niezbędnych do świadczenia Usługi.

§9 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. Z chwilą rejestracji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do wykonania Usługi oraz w celach marketingowych.
 3. Z chwilą rejestracji Klient wyraża zgodę również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez serwis Usługodawcy, a także serwisy współpracujące z Usługodawcą w celu prezentacji Ofert produktowych oraz pozyskania Użytkowników.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i uzupełnienia.
 5. Usługodawca oświadcza, że dane osobowe Klienta nie będą udostępniane osobom trzecim.
 6. Usługodawca uprawiony jest do udostępnienia danych osobowych wyłącznie upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu i zasadami ?Polityki prywatności?.
 7. Jeżeli Klient nie zgłosi wcześniej zastrzeżenia, Usługodawca ma prawo do publikowania nazwy Witryny, jej logo oraz adresu internetowego na swojej liście Witryn współpracujących z Serwisem internetowym.
 8. Klient udziela zgody na wykorzystywanie Informacji handlowych do prezentacji Oferty w Serwisie internetowym lub innych należących do Usługodawcy serwisów, w szczególności na systemie blogowym Kobietolog.pl, Relaksologia.pl, Facetolog.pl, Dzieciologia.pl, Retrologia.pl, Luxologia.pl, Gadzetolog.pl, Domolog.pl
 9. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy na udostępniony przez niego adres e-mailowy zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

§10 Rozwiązanie umowy

 1. Usługodawca ma prawo do zaprzestania świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym w sytuacji:
 • a. Naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu,
 • b. Podania przez Klienta nieprawdziwych danych,
 • c. Pojawienia się ujemnego stanu Konta Klienta,
 • d. Prezentacji Oferty produktowej niezgodnej z prawem oraz sprzecznej z zasadami dobrych obyczajów w tym: ofert kontrowersyjnych, tj. pornograficznych i erotycznych, odwołujących się do ezoteryki, satanistycznych, służących do zniesławienia, przemocy wobec ludzi i zwierząt, nawołujących do rasizmu i nakłaniających do terroryzmu lub naruszających prawa autorskie, godność ludzką lub uczucia religijne lub ofert zawierających nieprzyzwoite opisy.
 1. Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy z Klientem w trybie natychmiastowym:
 • a. gdy Klient pomimo przesłanego upomnienia nie poda prawdziwych i aktualnych danych,
 • b. nie zaprzestanie naruszeń, o których mowa w punkcie 1 powyżej,
 • c. nie zapłaci w terminie wystawionej przez Usługodawcę faktury VAT w celu wyrównania stanu Konta.
 • d. W przypadkach, o których mowa powyżej Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu kwoty niewykorzystanej na opłacenie Przekierowań, pozostałej na Koncie.
 • e. Klient ma prawo do rozwiązania Umowy z Serwisem internetowym w każdym czasie.
 • f. Klient, po złożeniu oświadczenia o rozwiązaniu Umowy w wiadomości e-mail, może zażądać zaprzestania prezentowania Oferty produktowej w Serwisie. Wówczas znajdujące się na koncie Klienta niewykorzystane środki nie podlegają zwrotowi.

§11 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonej Usługi.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • a. awarie i zakłócenia w działaniu sieci Internet, za pośrednictwem której Klient korzysta z Serwisu internetowego;
  • b. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie loginu lub hasła Klienta.
  • c. następstwa działań podjętych przez Klienta stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
  • d. przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałych z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
  • e. prawdziwość danych osobowych podanych przez Klienta w trakcie Rejestracji.
  • f. wynikające z przerw w działaniu Serwisu internetowego, koniecznych do rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu lub oprogramowania lub w celu dokonania koniecznych prac konserwacyjnych.
  • e. z tytułu utraconych korzyści oraz strat Klienta wynikających z przerwania lub odmowy świadczenia Usługi przez Usługodawcę, w tym wynikających z zakłóceń w pracy łączy internetowych oraz innych niezależnych od Usługodawcy przyczyn, które mogą wpłynąć na prezentację Oferty Klienta.
  • g. za opóźnienia lub zakłócenia w wykonaniu Usługi wynikające z nieprawidłowego przygotowania lub przekazania Pliku danych oraz niepoprawnego użytkowania Panelu administracyjnego.

§12Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem Usługi przez Usługodawcę.
 2. Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej listem poleconym na adres: JakiPrezent.pl Sp. z o.o., Heroldów 10B/157, 01-991 Warszawa
 3. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wadliwego wykonywania Usługi przez Usługodawcę, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 4. Reklamacji nie podlegają wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usługi, wynikające z:
  a. błędów lub pomyłek Klienta,
  b. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych,
  c. działalności osób trzecich, za których działania Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Klienta wraz z adresem e-mail oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
 6. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zgłoszenia. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym czasie, Usługodawca powiadamia Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawcy przysługuje prawo dokonania zmian warunków niniejszego Regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie internetowym Usługodawcy.
 2. Nowa wersja Regulaminu zostanie udostępniona na stronach serwisu Usługodawcy. O każdej zmianie Regulaminu Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na zdefiniowany w Panelu administracyjnym adres e-mail. Zmiany w stosunkach między Usługodawcą a Klientem obowiązują od chwili tego powiadomienia, chyba, że Klient w ciągu siedmiu dni od daty powiadomienia go o zmianie Regulaminu rozwiąże umowę. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału §10 ust. 3.
 3. W przypadku kwestii nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć na tle stosowania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonej Usługi będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla Usługodawcy.
 4. Ochronę danych osobowych Klientów i inne kwestie istotne dla ich prywatności w ramach Serwisu internetowego reguluje dokument ?Polityka prywatności? dostępny na stronach internetowych Serwisu internetowego. Dokument ?Polityka prywatności? stanowi integralną część Regulaminu.
 5. Korzystanie z Serwisu internetowego oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 6. Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2017 r.